Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

TARAFLAR
İşbu sözleşme aşağıdaki taraflar arasında işbu sözleşmede belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde tam bir mutabakatla imza altına alınmıştır.

SATICI (sözleşmede bundan sonra "SATICI" olarak anılacaktır)
UNVAN :

VERGİ D- NO :

MERSİS NO :

KEP ADRESİ :

ADRES :

TELEFON :

FAKS :

E-POSTA :

BANKA HESABI :

ALICI (sözleşmede bundan sonra "ALICI" olarak anılacaktır)
AD- SOYAD :

ADRES :

TESLİMAT ADRESİ:

TELEFON :

E-POSTA :

İşbu sözleşmeyi kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde, sipariş konusu ürünün bedelini ve varsa kargo ücretini, vergisini, varsa başkaca belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

TANIMLAR
İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

Bakan : Gümrük ve Ticaret Bakanı’nı,

Bakanlık : Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nı,

Kanun : 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,

Yönetmelik : Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni (RG:27.11.2014/29188)

Hizmet : Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu,

Satıcı : Kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye mal sunan ya da mal sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi,

Alıcı : Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden yahut bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,

Site : SATICI’ya ait internet sitesini,

Sipariş Veren: Bir mal veya hizmeti SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden talep eden, satın alan gerçek ya da tüzel kişiyi,

Taraflar : SATICI ve ALICI’yı,

Sözleşme : SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,

Mal : Alışverişe konu olan taşınır eşyayı ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları ifade eder.

KONU
İşbu sözleşme, yukarıda detay bilgileri bulunan ALICI'nın, ticari amaçla mal ve/veya hizmet sunan SATICI tarafından işletilmekte olan bigelio.com (bundan sonra " SİTE " olarak anılacaktır) web sitesi üzerinden yapmış olduğu ürün ve hizmetlerin satışı ve ürünlerin teslimat adresine gönderimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini tespit eder.

Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler SATICI tarafından güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise, sitede belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

ALICI BİLGİLERİ
Teslim edilecek kişi :
Teslimat Adresi :
Telefon :
Faks :
Eposta/kullanıcı adı :

SİPARİŞ VEREN KİŞİ BİLGİLERİ
Ad-Soyad/Unvan :

Adres :
Telefon :
Faks :
Eposta/kullanıcı adı

SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ
6.1. Malın/Ürün/Ürünlerin/Hizmetin temel özelliklerini (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI’ya ait internet sitesinde yayınlanmakta olup, ALICI işbu verilen bilgiler üzerinden hareket ederek işlem yapmaktadır. Satıcı tarafından kampanya düzenlenmiş ise, ilgili ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya olması halinde, kampanyaya yönelik olarak sunulan şartlar yalnızca kampanya bitim tarihine kadar geçerlidir.

6.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler ALICI tarafından güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise, yalnızca belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

6.3. Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıda gösterilmiştir.Ürün Açıklaması

Adet

Birim Fiyatı

Ara Toplam
(KDV Dahil)

Kargo Tutarı

Toplam :Ödeme Şekli ve Planı :

Teslimat Adresi :

Teslim Edilecek kişi :

Fatura Adresi :

Sipariş Tarihi :

Teslimat tarihi :

Teslim şekli :6.4. Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti ALICI tarafından ödenecektir.

FATURA BİLGİLERİ
Ad/Soyad/Unvan :

Adres :
Telefon :
Faks :
Eposta/kullanıcı adı :
Fatura teslim: Fatura, sipariş teslimatı sırasında fatura adresine sipariş ile birlikte teslim edilecektir.GENEL HÜKÜMLER
8.1. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

ALICI’nın Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI'ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI'nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir.
Sözleşme konusu ürün veya hizmetin verilmesinin imkansızlaşması ve SATICI'nın sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getirmesinin mümkün olmaması halinde, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildirir ve ALICI'nın uygun görmesi halinde eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir. ALICI'nın bu yönde bir talebi yok ise tahsil edilen ücret 14 günlük süre içinde ALICI'ya iade edilir.
Sözleşme konusu ÜRÜN'ün teslimatı için, ürün sipariş sürecinin tamamlanmış olması ve ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile bedelinin tamamını ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında herhangi bir nedenle ödeme/tahsilat iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. Peşin satışlarda, teslimattan önce mal/hizmet bedeli SATICI'ya tamamen ödenmediği, taksitli satışlarda vadesi gelen taksit tutarı tediye edilmediği takdirde, SATICI, tek taraflı olarak sözleşmeyi iptal edebilir ve mal/hizmetleri teslim etmeyebilir
ÜRÜN teslimatı sonrasında herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu banka/finansman kurumunun ÜRÜN bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, SATICI'nın ÜRÜN bedeli alacağını takip dahil diğer tüm akdi-kanuni hakları (taksitlerin ödenmemesi halinde sözleşmeyi fesih ve/veya kalan borcun tümünün temerrüt faizi ile birlikte ödenmesini talep hakları dahil) ayrıca ve her halükarda saklıdır. ALICI'nın temerrüdü durumunda, yürürlükteki kanunların öngördüğü şekilde aylık oranda temerrüt faizi tatbik edilir.
Tereddüte mahal vermemek bakımından; ALICI'nın satış bedelini, bankalardan (finansman kuruluşları dahil) sahip olduğu kredi kartı, taksit kart v.b. ile ödediği hallerde, bu kartların sağladığı tüm imkanlar doğrudan kartı veren kuruluşça sağlanmış kredi ve/veya taksitli ödeme imkanlarıdır; bu çerçevede gerçekleşen ve SATICI'nın bedelini defaten veya peyder pey tahsil ettiği mal/hizmet satışları işbu Sözleşme'nin tarafları yönünden kredili veya taksitli satış değildir, peşin satıştır.

ALICI, Sözleşme konusu ürünün ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI'ya ödenmemesi halinde, ALICI, Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri kendisine ait olacak şekilde, SATICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
ALICI ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün ALICI’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, SATICI, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ALICI’dan talep edebilir. ALICI’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise, SATICI, siparişi iptal etme hakkını haizdir.
SATICI, Sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
Tarafların iradesi dışında gelişen, ÜRÜN'ün normal satış koşulları dışında öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması (hava muhalefeti, deprem, sel, yangın gibi) gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü yasal süresinde teslim edilememesi veya bu sürede teslim edilmesinin mümkün olmayacağının anlaşılması halinde, SATICI 3 (üç) gün içinde durumdan ALICI'yı haberdar edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda SATICI sözleşmeden dönerek ürün bedelini ALICI'ya iade edebilir. Aynı şekilde, ALICI siparişi iptal edebilir, veya benzer bir ürün sipariş edebilir veya olağanüstü durum sonuna kadar bekleyebilir. Sipariş iptallerinde ÜRÜN bedeli tahsil edilmiş ise ALICI'nın iptali bildirmesinden itibaren 14 (on dört) gün içinde ALICI'ya iade edilir. Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de ALICI'nın iptali bildirmesinden itibaren 14 (on dört) gün içinde ALICI kredi kartına iade sureti ile yapılır. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
ALICI, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. ALICI tarafından ihtirazi kayıt konulmaksızın teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu ALICI’ya aittir.
ALICI, SATICI’ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.
ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’yı bağlayacaktır.
ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, ALICI başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.
SATICI’ya ait internet sitesinin üzerinden, SATICI’nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler ALICI’ya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup, herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır. Yönlendirilen linkte bulunan web sitesinin içeriğinden ve güvenliğinden sitenin içerik sağlayıcısı sorumlu olup, SATICI’nın işbu web sitesinden kaynaklı hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
İşbu sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, SATICI’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, SATICI’nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.
SATICI, mal/hizmet gönderileri için anlaşmalı kargo firması aracılığı ile göndermekte ve teslim ettirmektedir. Bu kargo firmasının ALICI'nın bulunduğu yerde şubesi olmaması halinde, ALICI'nın mal/hizmetleri kargo firmasının SATICI tarafından bildirilen bir diğer yakın şubesinden teslim alması gerekmektedir.
ALICI işbu sözleşme kapsamındaki mal/hizmet ve satışla ilgili talep ve şikayetlerini WEB SİTESİ'nde iletişim bilgileri bulunan Müşteri Hizmetleri aracılığıyla veya doğrudan SATICI'nın yukarıda belirtilen iletişim adreslerine yapabilecektir.
8.19. ALICI, aşağıdaki hususlarda, bu Sözleşme'nin ALICI tarafından sitede kabulü ile kurulmasından ve gerek siparişi, gerek ödeme yükümlülüğü altına girmesinden önce sitenin ilgili sayfaları/kısımlarındaki tüm genel ve özel açıklamaları görerek ve inceleyerek bilgilendiğini teyiden kabul eder.

SATICI'nın unvanı ve iletişim bilgileri ile güncel tanıtıcı bilgileri,
Mal/hizmetlerin Site’den alınması sırasındaki satış işlemi aşamaları ile yanlış girilen bilgilerin düzeltilmesine ilişkin amaca uygun araçlar/yöntemler,
SATICI'nın mensubu olduğu Meslek Odası (ATO- Ankara Ticaret Odası) ve ATO'nun meslek ile ilgili öngördüğü davranış kuralları bilgisinin edinebileceği elektronik iletişim bilgileri (Telefon: 444 0 286, www.ato.org.tr)
SATICI tarafından uygulanan ALICI bilgileri için geçerli gizlilik, veri kullanımı ve veri işleme ve ALICI'ya elektronik iletişim kuralları ile ALICI'nın bu hususlarda SATICI'ya verdiği izinler, ALICI'nın kanuni hakları, SATICI'nın hakları ve tarafların haklarını kullanım usulleri,
Mal/hizmetler için SATICI tarafından öngörülen gönderim kısıtlamaları,
Sözleşme konusu mal/hizmetler için SATICI tarafından kabul edilen ödeme yöntem/araçları ile mal/hizmetlerin temel özellik-nitelikleri, vergiler dahil toplam fiyatı (ilgili masraflar da dahil olmak üzere ALICI'nın SATICI'ya ödeyeceği toplam bedel),
Mal/hizmetlerin ALICI'ya teslimine ilişkin usuller ile nakliye-teslim-kargo masrafları hakkında bilgiler,
Mal/hizmetler ile ilgili diğer ödeme/tahsilat ve teslimat bilgileri ile Sözleşme'nin ifasına ilişkin bilgiler, bu hususlarda tarafların taahhüt-sorumlulukları,
ALICI'nın cayma hakkına sahip olmadığı Mal/hizmetler ve diğer mal-hizmetler,
ALICI'nın tüzel kişi olması halinde, ticari ya da mesleki amaçlarla satın aldığı mal ve hizmetler için (örneğin toplu alımlar her hâlükârda bu nitelikte sayılır) cayma hakkı başta olmak üzere "tüketici haklarını" kullanamayacağı,
Mahiyetine göre bu Sözleşme'de de yer alan diğer tüm satış şartları ile işbu Sözleşme ALICI tarafından sitede onaylanarak kurulduktan sonra ALICI'ya elektronik posta ile gönderildiğinden ALICI tarafından istenen süre ile saklanıp buradan erişilebileceği, SATICI'nın da üç yıl süre ile nezdinde saklayabileceği,
Uyuşmazlık hallerinde, ALICI'nın SATICI'ya şikayetlerini iletebileceği iletişim bilgileri ile yasal başvurularını Kanun'un ilgili hükümlerine uygun olarak İlçe/İl Hakem Heyetlerine ve Tüketici Mahkemeleri'ne yapabileceği.
8.20. Bu Sözleşme'den ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde SATICI kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) delil oluşturur; tarafların ilgili emredici yasal düzenlemelerden bu hususta doğan hakları geçerli ve saklıdır.

CAYMA HAKKI
SATICI’nın internet sitesinde cayma hakkının kullanılabileceği mal/hizmetlerin satışının yapılması halinde,

9.1. ALICI; mesafeli sözleşmenin mal satışına ilişkin olması durumunda, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ya aittir. ALICI, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

9.2. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI'ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler" hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde,

a) kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün SATICI'ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)
b)İade formu,
c)İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.
d)SATICI, cayma hakkının kullanıldığına ilişkin bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 14 günlük süre içerisinde ALICI’dan tahsil edilen toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür. SATICI, bu kapsamda yapılacak tüm geri ödemeleri ALICI'nın ÜRÜN'ü satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve tek seferde yapacaktır. Dolayısıyla, kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de ALICI kredi kartına iade sureti ile yapılır.
e)Vergi mevzuatı gereği fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez.
f)ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.

g)Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.
h) Cayma hakkının kullanımına ilişkin ispat yükümlülüğü ALICIYA aittir
CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER
ALICI'nın özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen ya da niteliği itibariyle iade edilemeyecek, hızla bozulma veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan ÜRÜN, iç giyim alt parçaları, mayo ve bikini altları, makyaj malzemeleri, tek kullanımlık ürünler, ALICI’ya teslim edilmesinin ardından ALICI tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi Yönetmelik’in 15. maddesi gereği sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler, teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının, bilgisayar sarf malzemelerinin, Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar ile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlara ilişkin mallar, söz konusu olduğunda ALICI cayma hakkını kullanamaz.

Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da Yönetmelik gereği mümkün değildir.

Bu çerçevede, ALICI, SATICI’nın sattığı mal/hizmetin dergi mahiyetinde olduğunu bilmekte olup, Yönetmelik’in 15. maddesi uyarınca, abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmelerin cayma hakkının istinasını oluşturduğu ve cayma hakkını kullanmasının mümkün olmadığı hususlarında işbu Sözleşme’nin imzalanması ile birlikte bilgilendirildiğini kabul ve beyan eder.

TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI
ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda, ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder

YETKİLİ MAHKEME
İşbu sözleşmeden ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde SATICI kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) kesin delil oluşturur; Ticaret Bakanlığı ve ilgili mevzuat gereğince ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, bu değeri aşan durumlarda ALICI'nın ve SATICI'nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.YÜRÜRLÜK
ALICI, Site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde, işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. SATICI, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin sitede ALICI tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

SATICI:

ALICI:

TARİH: